Rozhodnutím Výboru oddílu byla zachována výše členských příspěvků i pro rok 2021. Konkrétní informace k placení členských příspěvků jsou uloženy v dokumentech oddílu. Členské příspěvky zaplaťte bezhotovostně na účet oddílu. Příspěvky zasílejte na číslo účtu: 2301161579/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a ročník narození
platícího člena. V případě platby za víc členů do zprávy pro příjemce uveďte jména všech členů, kterých se platba týká.

Dle čl. V, odst. 1., bodu e) Stanov oddílu, má každý řádný člen povinnost řádně a včas platit oddílový příspěvek a jiné uložené platby. Každý člen je povinen zaplatit stanovený oddílový příspěvek pro daný kalendářní rok nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku.